Open/Close Menu daňové poradenství, daňové spory

Ačkoliv zákona o daních z příjmů uvádí, že příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, patří mezi ostatní příjmy a zdaňují se podle § 10 zákona o daních z příjmů, faktem je, že pokud poplatník má příjmy ze zeleného bonusu nebo ze zvýhodněné výkupní ceny, což byl v minulosti téměř výhradní důvod pro pořízení FVE, pak licenci mít musí a proto celý tento příjem má zdaňovat podle § 7 zákona o daních z příjmů.
Lze tedy říci, že i po novele zákona o daních z příjmů, se u zdaňování příjmů z FVE nic podstatného nemění a nadále se tyto příjmy daní jako příjmy z podnikání. To má samozřejmě i dopad na sociální a zdravotní pojištění a čerpání některých dávek sociálního zabezpečení. Ačkoliv zřejmým cílem novely energetického zákona a následně zákona o daních z příjmů bylo ulehčit lidem, kteří mají FVE a z tohoto důvodu jsou považováni za aktivní podnikatele, ačkoliv fakticky jde spíše o pasivní příjem.

V praxi často dochází k situacím, kdy plátce DPH musí v rámci svého podnikání provést práce na majetku, který mu nepatří. Typicky se jedná o přeložky inženýrských sítí nebo jiné změny existujících věcí (zejména staveb), přičemž tyto změny ve prospěch plátce může provádět jak externí stavební firma, tak na základě smlouvy případně přímo vlastník dotčené věci.

Bezúplatné příjmy jsou kategorií, se kterou si poplatníci ani daňová správa často neví rady. Na jednu stranu podléhají zdanění jak příjmy peněžní, tak i nepeněžní, ale na druhou stranu snaha po důsledném zdanění může vést k absurdním závěrům, kdy bezúplatný výkon funkce, který není prováděn s cílem daňového úniku, ale má jiný racionální důvod, může mít neočekávané daňové souvislosti.

© 2019 Martin Kopecký